I have a few ideas for new generals.
Katagiri Katsumoto is one:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Katagiri_Katsumoto