Conversation Between Helton.steve@gmail.com and sachiepvien

1 Visitor Messages

  1. Bạn biết g về MMA :"y xương) trong qu trnh thi đấu._Bc sĩ dừng trận đấu_Ngưng trận đấu từ gc v đi: Huấn luyện vin của một v sĩ nm khăn trắng để chịu thuaDecision (Quyết định của ban gim khảo):Forfeit (...". Ban cần biết thm nhiều hơn nữa? Xem thm ở link sau: v tổng hợp
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1