Tôi có tài khoản ở server 384. Tên tài khoản: `macallan, ID: 59471449
Tôi xóa lỡ xóa tṛ chơi trên điện thoại và khi đăng nhập lai facebook th́ không về tài khoản cũ (tôi đă thay đổi mật khẩu của facebook)
Giúp đỡ tôi lấy lại tài khoản. Xin cảm ơn! (Sắp KE rồi xin giúp đỡ)