Tài khoản của tôi có ID 26868840 ở sever 156
Tôi có bằng chứng chứng minh rằng đó là tài khoản của tôi , tôi có thể gửi bằng chứng đó cho bạn ở bất ḱ nơi nào bạn muốn thấy
Vui ḷng hướng dẫn tôi lấy lại tài khoản sớm nhất có thể.
Cảm ơn