Ti chơi Evony bằng điện thoại sử dụng phần mềm Android. Ti bị mất ti khoản c Id: 44883885, ti phải lm như thế no để đăng nhập lại bằng Android?