Tôi đề nghị nhà phát hành Evony, xem xét cập nhật tên của các vị tướng theo đúng nguyên bản gốc tiếng Anh, và thống nhất chung. Không dịch theo từng ngôn ngữ. V́ ư nghĩa dịch rất khác nhau cho mỗi...