Tôi bị mất liên kết tài khoản ID:105065877
Sever:626
VIP 12
Tôi đă lập tài khoản mới để thay thế ID133470726.
Xin hăy hỗ trợ giúp tôi lấy lại tài khoản .đă 2 ngày tôi không thể đăng nhập.
Sự...