Ti đ mất quyền truy cập vo ti khoản của mnh.
Ti khoản l:
Tn người dng: 🔱Vn✔
ID quốc vương: 51171230
My chủ: 335

Cảm ơn,
Trn trọng.