Xin mọi người trong nhm gip ti lấy lại ti khoản ny với ạ. ID: 49941239. Ti chơi cng lc 2 ti khoản trn 1 điện thoại. Ti khoản c id ở trn ti lỡ ấn hủy lin kết facebook rồi nhầm chuyển...